Klienci Inwestycyjni

NASZA OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO POCZĄWSZY OD ANALIZ I KONCEPCJI PRZEDINWESTYCYJNYCH, POPRZEZ PROJEKTY BUDOWLANE, PRZETARGOWE, WYKONAWCZE, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, NADZORY NAD REALIZACJĄ ROBÓT, AŻ DO DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:
 • analiza kosztów budowy i użytkowania źródeł ciepła dla poszczególnych budynków;
 • opracowywanie projektów przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • opracowywanie projektów przyłącz gazu ziemnego;
 • opracowywanie projektów zbiorników na propan;
 • opracowywanie projektów zbiorników na nieczystości (szamba);
 • opracowywanie projektów lokalnych oczyszczalni ścieków;
 • opracowywanie projektów odwodnienia terenu;
 • opracowywanie projektów zbiorników wodnych otwartych np. do celów p.poż;
 • opracowywanie projektów instalacji wodno kanalizacyjnych;
 • opracowywanie projektów instalacji p.poż hydrantowych;
 • opracowywanie projektów instalacji centralnego ogrzewania;
 • opracowywanie projektów instalacji wentylacji mechanicznej;
 • opracowywanie projektów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • opracowywanie projektów kotłowni wodny węglowych, gazowy, olejowych oraz na biomasę;
 • opracowywanie projektów kotłowni parowych gazowych;
 • opracowywanie projektów stacji uzdatniania wody
 • opracowywanie kosztorysów inwestorski i przedmiarów robót;
 • analiza złożonych ofert na wykonanie w/w robót budowlanych pod kątem cen rynkowych, kompletności i zgodności z projektem technicznym;
 • kompleksowa dokumentacja projektowanej studni, począwszy od robót geologicznych, poprzez ustalenia zasobów aż do operatu wodno prawnego na pobór wody;
 • opracowanie operatów wodno prawnych np.: na odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego lub rzeki;
REALIZACJA INWESTYCJI:
 • nadzór inwestorski nad wykonaniem wyżej wymienionych robót budowlanych;
 • odbiory inwestorskie wykonywanych instalacji, a w szczególności sprawdzenie poprawności pracy i bezpieczeństwa użytkowania;
UŻYTKOWANIE INSTALACJI:
 • ocena poprawności pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła (kotłów);
 • ocena bezpieczeństwa pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła (kotłów);
 • ocena poprawności pracy instalacji wentylacji mechanicznej;
 • ocena bezpieczeństwa pracy instalacji wentylacji mechanicznej;
 • optymalizacja pracy kotłowni i instalacji pod kątem kosztów użytkowania i wymagań użytkowników;
 • pomiary hydrauliczne obiegów wodnych tj. instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji chłodniczych oraz instalacji glikolowych;
 • pomiary wydajności grzewczych/chłodniczych urządzeń pracujących dla potrzeb instalacji ogrzewających/chłodzących budynek;
 • analiza wydajności kotłów grzewczych;
 • przeglądy okresowe roczne zgodnie z Prawem Budowlanym: instalacji gazowych i przewodów kominowych;
 • przeglądy okresowe dwuletnie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym i stałym o wydajności powyżej 100kW;
 • przeglądy okresowe czteroletnie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym i stałym o wydajności powyżej 20kW do 100kW;
 • ocena efektywności energetycznej kotłów po 20 kW użytkowanych powyżej 15lat.
Zadowolonych klientów
sprawdź nas